Mikail İbrahimoğlu 502 haber

İlgili Haberler

Ahıska Türklerine Vatandaşlık Verilmesi ile ilgili Kanun Teklifi

Ahıska Türkleri’ne 2009 yılında çıkarılan bir kanunla vatandaşlık hakkı tanınmış, birçok Ahıska Türkü bu sayede Türk vatandaşı olmuştu. Ancak o dönemde ilgili maddenin yayımından geç haberdar olan ve verilen sürede istenilen belgeleri temin edemeyen binlerce Ahıska Türk’ü bu uygulamadan yararlanamamış ve Türk vatandaşı olamamıştı. İşte Ahıska Türkleri’nin mağduriyetini dikkate alan MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan TBMM’ye bir kanun teklifi sundu. 

Kanun teklifinin gerekçesinde Eski Sovyetler Birliği’nde Türk olarak anılan tek topluluğun Ahıska Türkleri olduğunu belirten Türkkan, 1944 yılında Sovyet Yönetimi tarafından sürgüne gönderilen ancak ardından yurduna dönemeyen tek toplululuğun da yine Ahıska Türkleri olduğunu vurguladı. Gerekçesinde 2009 yılında çıkarılan kanunu örnek gösteren Türkkan, bu kanunla birçok Ahıska Türk’ünün Türk vatandaşlığına alınarak çifte vatandaşlık statüsü kazandırıldığını ifade etti.

BİNLERCE AHISKA TÜRKÜ UYGULAMADAN YARARLANAMADI

Ancak ilgili maddenin yayımından geç haberdar olan ve verilen sürede        istenilen belgeleri temin edemeyen binlerce Ahıska Türk’ünün bu uygulamadan yararlanamadığını ve Türk vatandaşı olamadığını ifade eden Türkkan “Türk vatandaşı olamayan Ahıska Türkleri’nin mağduriyetlerinin önlenmesi için ilgili kanun maddesinde yeni bir düzenleme yapılması gerekmektedir.” dedi ve hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na gönderdi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/7/1992 tarihli ve 3835 sayılı Ahıska Türkleri’nin Türkiye’ye Kabulü ve İskanı’na Dair Kanun’da değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Lütfü TÜRKKAN

  Kocaeli Milletvekili

GENEL GEREKÇE

     Eski Sovyetler Birliği’nde Türk olarak anılan tek topluluk Ahıska Türkleri’dir.1944 yılında Sovyet Yönetimi tarafından sürgüne gönderilen ancak ardından yurduna dönemeyen tek topluluk da yine Ahıska Türkleri’dir. Ahıska Türkleri’ne Türkiye sahip çıkmış, 02.07.1992 tarihli ve 3835 sayılı Kanun’la Ahıska Türkleri Türkiye’de iskan edilmiştir. 3835 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesine göre gerek Türkiye’de, gerekse Türkiye dışında, halen bulundukları yeni devletlerde kalacak Ahıska Türkleri’nden Bakanlar Kurulu’nca tespit edileceklere çifte vatandaşlık tanınacağı hükme bağlanmıştır. ‘’Ahıska Türkleri’nin Türkiye’ye Kabulü ve İskanına Dair’’ 3835 SAYILI KANUN’da Geçici  Madde  1 - (Ek madde: 18/02/2009 -  5838 S.K./19. Mad) ile yapılan değişiklik ile 01/01/2009 tarihinden önce ikamet tezkeresi almak suretiyle Türkiye’de ikamet eden Ahıska Türklerine bu maddenin yürürlüğünden itibaren 3 ay içinde müracaat etmeleri halinde; milli güvenlik açısından  sakıncası olmamak şartıyla,  11/02/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk  Vatandaşlığı  Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta  öngörülen şartlar  aranmaksızın, başvuru  tarihinden  itibaren 6 ay  içinde Türk vatandaşlığına alınarak çifte vatandaşlık statüsü sağlanmıştır.  

Bu kanun maddesi kapsamında birçok Ahıska Türk’ü Türk vatandaşlığına alınarak çifte vatandaşlık statüsü kazandırılmıştır.   

 Ancak ilgili maddenin yayımından geç haberdar olan ve verilen sürede        istenilen belgeleri temin edemeyen binlerce Ahıska Türk’ü bu uygulamadan yararlanamamış ve Türk vatandaşı olamamıştır. Türk vatandaşı olamayan Ahıska Türkleri’nin mağduriyetlerinin önlenmesi için ilgili kanun maddesinde yeni bir düzenleme yapılması gerekmektedir.  

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Bu madde ile daha önceki düzenlemeden yararlanamayan ve Türk vatandaşı olamayan Ahıska Türkleri’nin mağduriyetleri giderilmiş olacaktır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

AHISKA TÜRKLERİNİN TÜRKİYE’YE KABULÜ VE İSKÂNINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 2/7/1992 tarihli ve 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskanına Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 2- 1/1/2009 tarihinden önce ikamet tezkeresi almak suretiyle Türkiye’de ikamet eden, geçici 1'inci maddede yer alan şartları taşımalarına rağmen verilen sürede başvuru yapamayan ve 1/1/2009 tarihinden sonra ikamet tezkeresi almak suretiyle Türkiye’de ikamet eden Ahıska Türkleri'ne bu maddenin yürürlüğünden itibaren başvurmaları halinde 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen şartlar aranmaksızın başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde Türk vatandaşlığına alınarak çifte vatandaşlık statüsü sağlanır. Çifte vatandaşlık statüsü sağlananlar, Bakanlar Kurulu'nca belirlenen yerlerde iskân edilirler.” 

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kaynak: Avrupa Gazete

Yorumlar

0 yorum

Ahıska Haber

Ahıska ve Ahıska Türkleri ile ilgili siz de haber yazın, yayınlayalım.
Yeni Haber Yaz