Yeni Yazılar

 • Sürgünün 66. Yılında AHISKA ve AHISKA TÜRKLERİ

  Ahıska Türklerinin 15 Kasım 1944 sabahı başlayan sürgünü, 2010 yılının sonuna yaklaştığımız şu günlerde 66 yılını doldurmuş bulunmaktadır.   İlk sürgün yerleri olan Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’da yaşayan Ahıska Türklerinin bir kısmı...
 • Ahıskalı kardeşlerimizin arkasındayız

  Yıllarca ata topraklarından ayrı yaşayan, çektikleri derin ıstıraba rağmen mağrur bir şekilde mücadeleye devam eden Ahıskalı kardeşlerimizin her zaman arkasındayız.   Sayın Bakanım, yedinci yaşına giren dergimiz “Bizim Ahıska”, Ahıska, Acara, Artvin, Ardahan ...
 • Ahıska'da Zulmün İkinci Perdesi

  3 Temmuz 1853 tarihinde Kırım Savaşı başladı.   Rumeli ve Kafkas cephelerinde cereyan eden bu savaşta Ahıska yeni mücadelelere sahne oldu. Ahıska’da 1828 felâketini görmüş olan Ahıskalı Aziz Ağa, bu savaşta savaşırken şehit oldu. Ruslar, Aziz Ağanın başını keserek d...
 • Tarih Ahıska'da İnsanlık Suçuna Şahit Oluyor

  ‘Siz gökyüzündeki Ay'ı Ahıska’nın Câmisindeki hilâlden çok daha kolaylıkla sökebilirsiniz!’   Gürcü Kralı Erekle, 1783’te Rus Çarına başvurarak Osmanlı’ya karşı himaye talebinde bulundu. Bu daveti fırsat bil...
 • Tarihin Okunmamış Sayfası: Ahıska

  Güneybatı Kafkasya’da, Gürcistan sınırları içinde yer alan Ahıska’nın tarihi mezalim ve acımasızlıklarla doludur.   Yaklaşık iki yüzyıllık bir dönem içinde Ahıskalılar birçok kıyıma uğramış, vatanlarından sürgün edilmiştir. Memlek...
 • Ahıska Türkleri Bilim ve Kültürü

  Ahıska, Osmanlı zamanında bir eyalet merkezi olduğu gibi aynı zamanda bilim ve kültür merkeziydi. Ahıska medreseleri şöhretliydi. Buralardan birçok din âlimi ve hoca yetişmişti. Bu âlimlerin birçoğu Ahıska'dan çıkmış, Kars, Erzurum ve İstanbul'a gidere...
 • Bugün Ahıska ve Ahıskalılar

  Bugün yarım milyon civarındaki Ahıska Türkü, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Ukrayna, Sibirya ve Kuzey Kafkas ülkelerinde darmadağınık bir hâlde hayat mücadelesi vermektedirler.1990'lardan itibaren Sovyetler Birliği çözüldü. Bugün...
 • Fergana Katliamı

  1989 Nisan ayında Özbekistan'ın Kuvazay kasabasında başlayan bir pazar kavgası, günden güne büyüyerek Ahıska Türklerinin yeni bir felâketine sebep oldu. Özbeklerle Ahıska Türkleri arasında cereyan eden kardeş kavgasında maalesef kan döküldü...
 • Ahıskalıların Büyük Sürgünü

  Çarlık Rusyası dönemindeki baskı ve zulümler Sovyet Gürcistan'ı döneminde de devam etti. Onlar hem Rus, hem de Gürcü mezâlimi ile karşı karşıya kaldılar. Türk ve Müslüman olarak yaşamanın bedeli ağırlaşmaya başladı. Bu baskı, Stalin zamanında...
 • Ahıskalıların Esaret Yılları

  Kudüs'teki kutsal yerler meselesini bahane eden Rusların, 3 Temmuz 1853 tarihinde, Osmanlı topraklarına saldırmasıyla yeni bir Osmanlı-Rus savaşı başladı. Tarihe Kırım Harbi adıyla geçen bu savaş sırasında Osmanlı Devleti, Rumeli, Anadolu ve Batum cephelerinde Ruslarla savaştı.Batum ceph...
 • Ahıska'nın Rus işgali

  Ruslar, devlet hâline geldikten sonra, bilhassa Altunordu Devleti'nin yıkılmasıyla daima genişleyen bir siyaset takip etmişlerdir. Bu genişleme siyasetinin ana hedeflerinden biri de Kafkasya idi. Genişleme düşüncesi içinde Kafkasya'nın önemini kavrayan Ruslar, yüzyıl...
 • Ahıska'nın Osmanlı Fethi

  Osmanlı padişahı III. Murad Çağı'nda, Dağıstan, Gürcistan ve Şirvan'ın fethine karar verildi. 1 Ocak 1578'de Şeyhülislâmın fetvasını alan Serdar Lala Mustafa Paşa, Safevîler üzerine sefere çıktı.5 Ağustos 1578'de Ardahan kalesi güneyindeki ovada konan Se...
 • Kıpçaklar ve Atabekler

  Kıpçaklar, 1068'de Rus knezlerinin müttefik kuvvetlerini yenerek güney Rusya sahasına yerleştiler. 1080'lerde Balkaş gölünden Tuna nehrine kadar uzanan topraklara Kıpçak Eli/Komania deniliyordu.Kıpçakların bir kısmı Kırım'da yerleşirken  diğer bir kısmı ...
 • Eski Çağlarda Ahıska

  Ahıska ve çevresi, çok eski devirlerden beri, insanların topluluk hâlinde yaşadığı bir bölgedir. Milâttan önceki çağlarda Hurriler, onları takiben Urartular, Kimmerler ve Sakalar buralara hakim olmuşlardır.Yukarı Kür ve Çoruh boylarıyla Ahıska b...
 • Ahıska'nın Coğrafî Konumu

  Ahıska şehri, Türkiye'nin kuzeydoğusunda, Ardahan ilimizle sınır teşkil eden, Gürcistan toprakları içinde yer alan, çok eski bir Türklük yurdunun merkezidir. Abastuban, Adigön, Aspinza, Ahılkelek, Azgur ve Hırtız gibi kasabaları ve bu kasabalara bağlı 200 kada...
 • Ahıska sorunu ve Gürcüstan

  Ahıska Türkleri, Gürcü asıllı Sovyet diktatörü Stalin tarafından sürülmüştür. Sürgünün sebepleri üzerinde dururken Stalin'in Gürcülüğünün de hesaba katılması gerekir. Zira Gürcistan, bugün olduğu gibi...