Harun BOZKURT 33 haber

İlgili Haberler

Ahıska Türkü sözleşmeli olarak istihdam edilebilir mi?

  • Gönderen Harun BOZKURT
  • 11 Ekim 2013 15:39:22 MSK
  • 0 yorum
  • 9.588 izlenme
Soru: Merhaba ben Ahıska türküyüm 17 yıldır Türkiye'de ikamet etmekteyim TC vatandaşı değilim ama oturma iznim var. Bu sene :(2013) psikoloji bölümünden Kıbrıs'tan mezun oldum bu durumda ben KPSS'ye girebilir miyim? Sözleşmeli çalışabilir miyim? Atanabilir miyim? Cevap verirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim.
 
Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde Devlet Memurluğuna alınacaklarda Türk Vatandaşı olma şartı getirilmiştir.

Ancak, söz konusu "İstihdam şekilleri" başlıklı 4 üncü maddesinin (B) bendinde yer alan "Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların; Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin; dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını, kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde tabip veya uzman tabiplerin; Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin; İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının; bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir."hüküm uyarınca yabancı uyrukluların zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamlarının mümkün olduğu hükmü bulunmaktadır.

25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükmü uyarınca Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun kapsamında, Türkiye'de ikamet etmeleri kaydıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Teşkilatı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilecekleri, düzenlenmiş bulunmaktadır.

 

Anılan 2527 sayılı Kanunun uygulamasını göstermek üzere 25/10/1982 tarihli ve 8/5488 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu Veya Özel Kurum, Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelik" 14/1/1983 tarihli ve 17928 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Ek Geçici 59 uncu maddesinde ise "Bu kanuna tabi kurumlarda halen sürekli işçi statüsü veya sözleşmeli statüde çalışmakta olan Ahıska Türkleri ve Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlardan Türk vatandaşlığına geçmiş olup bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1995 yılı sonuna kadar memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuranlar, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydı ile bu Kanunun Ek Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri hükümlerine göre; 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle sınav şartı aranmaksızın boş memur kadrolarına intibak ettirilebilirler.
Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra hizmete alınan Ahıska Türkleri ve Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlardan Türk vatandaşlığına geçmiş olanlardan göreve başladıkları tarihten itibaren 6 ay içinde memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuranlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
"hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet Memuru olabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerektiği;
2- Türk soylu yabancıların kamu sözleşmeli olarak istihdamlarının mümkün olduğu,
3-KPSS sınavına girmenize engel bir durumun bulunmadığı,
4- Ayrıca Sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Ek Geçici 59 uncu maddesi hükümlerine uyulmak suretiyle memur kadrolarında atanmanız mümkün bulunmaktadır.

 

Kaynak: Memurlar.Net  ve http://www.harunbozkurt.com/ahiska-haberleri/81-ahiska-turkiyede-calismak.html

Yorumlar

0 yorum

Ahıska Haber

Ahıska ve Ahıska Türkleri ile ilgili siz de haber yazın, yayınlayalım.
Yeni Haber Yaz